بشردوستانه

Home - اقامت - کوتاه مدت - بشردوستانه - بشردوستانه
sepratot

اقامت بشر دوستانه به افرادی تعلق می گیرد که دارای شرایط سخت و طاقت فرسایی باشند . این نوع اقامت موقت بوده و پس از تایید وزارتخانه ، به استانداری ارائه می شود. اجازه اقامت بشردوستانه مطابق با ماده 44 مقررات اجرایی قانون خارجیان و حفاظت بین المللی تنظیم می شود.

sepratot

اقامت بشر دوستانه برای چه کسانی صادر می شود :

  • در صورتی که برای کودک مزایای بسیاری به همراه داشته باشد.
  • در صورتی که در خصوص فرد متقاضی ،حکم به اخراج از کشور و یا ممنوعیت ورود به ترکیه صادر گردیده باشد و این اتباع خارجی از کشور اخراج نگردند و یا خارج شدن آنها از ترکیه معقول و ممکن نباشد.
  • در صورتی که بر اساس ماده ۵۵ قانون در خصوص فرد خارجی، حکم به اخراج از کشور صادر نگردیده باشد.
  • در صورتی که بر اساس ماده ۵۳، ۷۲ و ۷۷ قانون در برابر امور انجام گرفته، به مراجع قضایی مراجعه گردد.
  • در جریان ادامه امور بازگرداندن فرد مراجعه کننده به اولین کشوری که بدان پناهنده شده بود و یا به کشور ثالث.
  • در صورتی که به فرد به دلیل مسائل اضطراری و یا جهت حفظ منافع کشور و یا از جهت امنیت عمومی و نظم عمومی باید وارد ترکیه گردیده و به اقامت وی در ترکیه اجازه داده شود اما به دلیل وجود موانع در صدور اجازه اقامت امکان دریافت سایر انواع اجازه های اقامت را نیز نداشته باشد.
  • در صورت وجود شرایط فوق العاده
5

مدت زمان اقامت بشر دوستانه :

در ترکیه اقامت بشر دوستانه یک ساله صادر می شود.

sepratot

شروط لازم برای اجازه اقامت بشردوستانه چیست؟

در اجازه اقامت بشر دوستانه، شرایط لازم برای صدور سایر انواع اجازه اقامت، طلب نخواهد گردید.

sepratot

نکات اقامت بشر دوستانه :

  • پس از دریافت اقامت بشردوستانه به مدت 20 روز فرصت دارید تا آدرس محل اقامت خود را در سیستم ثبت آدرس ثبت کنید.
  • افراد شامل اقامت بشر دوستانه ؛ در صورت داشتن شرایط می توانند برای دریافت انواع اقامت (بجز بلند مدت) اقدام نمایند.
  • مدت زمان اقامتی که با اجازه اقامت بشر دوستانه سپری می شود ، در مجموع مدت زمان اقامت پیش بینی شده در قانون حساب نمی شود.
sepratot

دلایل رد، ابطال و عدم تمدید اجازه اقامت بشردوستانه:

اجازه اقامت بشردوستانه به شرط تائید وزارتخانه، در صورت از میان رفتن شروطی که برای اخذ اجازه اقامت لازم می باشد، از سوی استانداری باطل گردیده و تمدید نمی گردد.

به اشتراک گذاری:

Log In is required for submitting new question.