نوشته‌ها

سرمایه گذاری در ترکیه بجای اروپا

سرمایه گذاری در ترکیه بجای اروپا

/
بعد از کرونا به دلیل بالاتر رفتن نرخ مالیات در برخی کشورهای اروپایی...
سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه

/
ترکیه با پیاده سازی مجموعه ای از سیاست های اقتصادی  با هدف جذب مستقیم…